Podmínky inzerce na webu www.vcelarovo.cz

 1. Inzertní web provozuje Ing. Roman Šibl, Husova 1088, 763 61 Napajedla, IČ: 74202456, DIČ: CZ7903194409 (Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Otrokovice), dále jen provozovatel.
 2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.
 3. Provozovatel má právo nepovolit inzeráty, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, etickými pravidly, dobrými mravy nebo ohrožují veřejný pořádek. Dále pokud poškozují dobré jméno Provozovatele nebo jsou v rozporu s jeho zájmy. Zveřejňujeme pouze inzeráty v českém jazyce. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo smazat i již zveřejněný inzerát bez náhrady a dále není povinen zdůvodňovat, proč toto odmítl. Provozovatel smí provést nezbytné změny inzerátu, popř. inzerát celý smazat.
 4. Veškeré služby jsou Uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří (zvýrazněná či zvýhodněná) inzerce.
 5. Vložený inzerát bude zveřejněn min. po dobu 12 měsíců. Po této době může být automaticky vymazán.
 6. Pokud bude chtít uživatel inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí přihlášení do svého účtu, kde inzerát může sám smazat.
 7. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah sdělení, kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. Dále nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních údajů.
  Veškeré zveřejněné informace jsou chráněny právem Provozovatele. Obsah neprochází jazykovou úpravou.
 8. Uživatel souhlasí a Provozovatel má oprávnění k šíření daného reklamního sdělení či inzerce.
 9. Uživatel je povinen uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhrady za vzniklé škody v případě porušení práv třetích osob. Dále je Uživatel povinen na vyžádání Provozovatele neprodleně a průkazně doložit materiály či skutečnosti, které se týkají jeho oprávnění vykonávat majetková autorská práva k použitým reklamním sdělením či inzerci.
 10. Pro případ vyšší moci (např. živelné pohromy apod.) jsou obě strany zbaveny závazků k plnění zakázek a poskytování náhrad.
 11. Provozovatel se zavazuje uveřejnit inzerát v co nejkratším možném termínu.
 12. Uživatel tímto souhlasí se zasíláním e-mailů na adresu, kterou uvedl v souvislosti s využíváním služeb. Tento e-mail může mít informační či reklamní charakter.
 13. Tyto podmínky nabývají platnost okamžikem zveřejnění a Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Tyto Podmínky inzerce vstupují v platnost s účinností od 24.3.2016

V případě že jste byli podvedeni prodávajícím/inzerujícím, postupujte dle popisu:

Podejte trestní oznámení. Lze je podat ústně či písemně na kterémkoli oddělení Policie, ale také na jakémkoliv úřadu vyšetřování a státním zastupitelství. Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez různých průtahů věc vyšetřit. V trestném oznámení popište, co se přesně stalo (kdy, kde a kdo se trestného činu dopustil). Přiložte kopii inzerátu, vytiskněte e-mailovou korespondenci a doklad o zaplacení. Nezapomeňte uvést, že chcete být informováni o učiněných opatřeních.